Stadgar

hs1-1hs1-2hs1-3hs2-1hs2-2hs2-3hs2-4 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Herrgårdsparken Firma och ändamål §1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Herrgårdsparken. Föreningens organisationsnummer är: 769619-9848 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler samt tomtmark i anslutning till dessa åt medlemmarna till nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlemskap §2 Inträde i föreningen kan beviljas fysisk person som uppfyller villkoren enligt stadgarna och som förvärvat bostadsrätt genom upplåtelse eller överlåtelse. Inträde i föreningen kan beviljas juridisk person endast under förutsättning att samtliga styrelseledamöter ställt sig bakom beslutet. Beslutet kan förenas med villkor. §3 Den person som förvärvat en bostadsrätt får inte vägras medlemskap i föreningen, om de villkor för medlemskap som föreskrivs enligt stadgarna är uppfyllda och föreningen skäligen bör godta personen som medlem. §4 Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen. Styrelsen är skyldig att avgöra frågan om medlemskap inom en månad efter det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen Avgifter §5 Insats, andelstal och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats och andelstal skall dock alltid beslutas av föreningsstämma. Beslut om ändring av andelstal är giltigt endast om det fattats på två på varandra följande föreningsstämmor. Årsavgiften avvägs så att den i förhållande till lägenhetens andelstal motsvarar vad som belöper på lägenheten av föreningens kostnader, avskrivningar och avsättning till fonder. Om det i årsavgiften ingår kostnader för värme och varmvatten, elektrisk ström (hushållsel), sophämtning eller konsumtionsvatten kan föreningsstämman besluta att ersättning för rörliga kostnader avseende dessa ändamål, för varje lägenhet skall beräknas med ledning av uppmätt förbrukning eller boarea. För arbete med överlåtelse av bostadsrätt skall av ny bostadsrättshavare (köparen)  uttagas överlåtelseavgift med belopp motsvarande 2,5% av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt skall av bostadsrättshavare uttagas pantsättningsavgift med 1% av basbeloppet. Upplåtelseavgift kan tas ut efter beslut av styrelsen. Om inte årsavgiften betalas i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen, (1975:635) §6 Bostadsrättshavare skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten med tillhörande utrymmen i gott skick. Ansvaret omfattar även mark, om sådan ingår i upplåtelsen. Till lägenhetens inre räknas: rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt, inredning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten samt eldstäder, glas och bågar i lägenhetens ytter-och innerfönster, lägenhetens ytter-och innerdörrar samt de anordningar från stamledningar för vatten, avlopp, gas, elektricitet, rökgångar och ventilation som föreningen eller bostadsrättshavaren försett lägenheten med. Bostadsrättshavaren svarar dock inte för målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster och vad gäller radiatorer inte heller för annat underhåll än målning. Är bostadsrättslägenhet försedd med balkong, terrass eller tomtyta åligger det bostadsrättshavare att svara för renhållning och snöskottning av dessa. Bostadsrättshavare svarar för reparation på grund av brand-eller vattenledningsskada endast om skadan uppkommit genom bostadsrättshavarens egen vårdslöshet eller försummelse, eller vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll eller gästar honom eller av annan som han inrymt i lägenheten eller som där utför arbete för hans räkning. I fråga om brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta. Föreningen kan i samband med gemensam underhållsåtgärd besluta om reparation, byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för. §7 Om bostadsrättshavaren försummar sitt ansvar för lägenhetens skick i sådan utsträckning att annans säkerhet äventyras eller att det finns risk för omfattande skador på annans egendom har föreningen, efter rättelseanmaning, rätt att avhjälpa bristen på bostadsrättshavarens bekostnad. §8 Bostadsrättshavaren svarar för sådana åtgärder i lägenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrätten, såsom reparationer, underhåll och installationer som denne utfört. §9 Bostadsrättshavare får, sedan lägenheten tillträtts, företa ändring i lägenheten. Bostadsrättshavare får dock inte utan styrelsens skriftliga tillstånd utföra åtgärd som innebär ingrepp i bärande konstruktion, ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas, vatten eller ventilation, eller annan väsentlig förändring av lägenheten. Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen eller annan medlem. För åtgärd som kräver bygganmälan eller bygglov erfordras alltid styrelsens tillstånd. Det åligger bostadsrättshavare att ansöka om bygglov eller att göra bygganmälan. §10 Om bostadsrättshavare vill upplåta sin lägenhet i andra hand för självständigt brukande skall han ansöka hos styrelsen om tillstånd för det. Styrelsen skall lämna tillstånd till upplåtelse i andra hand om bostadsrättshavaren har skäl för upplåtelsen och föreningen inte har någon befogad anledning att vägra samtycke. Tillståndet skall begränsas till viss tid. Styrelsens tillstånd till upplåtelse i andra hand krävs inte om juridisk person är bostadsrättshavare och upplåtelse som permanentbostad sker till ägare av den juridiska personen eller anställd hos denna eller närstående person till dessa. Styrelsen skall dock genast underrättas om upplåtelsen med uppgift om till vem upplåtelsen skett. Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgift får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett helt år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. Ett tillstånd till upplåtelse i andra hand kan förenas med villkor. Styrelse §11 Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter med ingen eller högst tre suppleanter. Bildarstyrelse Fram till ett år efter godkänd slutbesiktning av samtliga lägenheter har Veidekke Bostad AB rätt att utse alla styrelseledamöter utom två som väljs på föreningsstämman. Om styrelsen består av mindre än fem personer har Veidekke Bostad AB istället rätt att utse alla styrelseledamöter utom en som väljs på föreningsstämman. Veidekke Bostad AB har under samma tid rätt att i förekommande fall utse suppleant eller suppleanter. Innan den första boendestyrelsen väljs skall Veidekke Bostad AB på föreningsstämma lämna slutredovisning avseende bildandet av föreningen. Boendestyrelse I det fall Veidekke Bostad AB avstår från sin rätt att utse styrelseledamöter enligt ovan, eller när ett år förflutit efter godkänd slutbesiktning av samtliga lägenheter, väljs styrelseledamöter och i förekommande fall suppleant eller suppleanter på ordinarie föreningsstämma för ett år. Ledamot och suppleant kan omväljas. Till styrelseledamot och i förekommande fall suppleant kan förutom medlem väljas även make, maka eller sambo till bostadsrättshavare eller annan med bostadsrättshavare varaktigt sammanboende person. Styrelseledamot eller suppleant som utses av Veidekke Bostad AB behöver inte vara medlem i föreningen. §12 Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutsför, utom i fall som avses i §2 andra stycket, när antalet närvarande ledamöter vid sammanträdet överstiger hälften av samtliga ledamöter. Som styrelsens beslut gäller den mening om vilken de flesta röstande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden. När för beslutsförhet minsta antal ledamöter är närvarande fordras dock för giltigt beslut att samtliga närvarande ledamöter ställer sig bakom beslutet. §13 Styrelsen får inte utan föreningsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller bygga om sådan egendom. Styrelsen får besluta om inteckning eller annan inskrivning i föreningens fasta egendom eller tomträtt. §14 Styrelsen skall upprätta och årligen uppdatera en underhållsplan för att trygga underhållet av föreningens fastighet med tillhörande byggnader. Räkenskapsår §15 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december. Före april månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna avlämna balansräkning, resultaträkning och förvaltningsberättelse. Revisorer §16 Föreningen skall ha minst en och högst tre ordinarie revisorer med ingen eller högst två revisorssuppleanter. Revisor och i förekommande fall revisorssuppleant väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma intill dess nästa ordinarie föreningsstämma hållits. §17 Revisorerna skall bedriva sitt arbete så att revisonen är avslutad och revisionsberättelsen avgiven senast före maj månads utgång. Styrelsen skall avge skriftlig förklaring till ordinarie föreningsstämma över av revisorerna gjorda anmärkningar. Styrelsens redovisningshandlingar, revisionsberättelsen och styrelsens förklaring över av revisorerna gjorda anmärkningar skall hållas tillgängliga minst en vecka före den föreningsstämma, på vilken de skall förekomma till behandling. Föreningsstämma §18 Ordinarie föreningsstämma hålls årligen före juni månads utgång. §19 Medlem som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma skall skriftligen anmäla ärendet till styrelsen senast före mars månads utgång för att ärendet skall kunna anges i kallelsen. §20 På ordinarie föreningsstämma skall förekomma:
  1.  Stämmans öppnande.
  2.  Godkännande av dagordning.
  3.  Val av ordförande vid stämman.
  4.  Anmälan av ordförandens val av protokollförare.
  5.  Val av justeringsman tillika rösträknare som jämte ordföranden skall
justera protokollet.
  1. Fråga om stämman blivit i behörig ordning utlyst.
  2. Fastställande av röstlängd.
  3. Styrelsens årsredovisning.
  4. Revisorernas berättelse.
10. Fastställande av resultat- och balansräkning. 11. Beslut om resultatdisposition. 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna. 13. Arvode åt styrelsen och revisorer. 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 15. Val av revisorer och suppleanter. 16. Val av valberedning. 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt ärenden enligt §19. 18. Stämmans avslutande. §21 På extra föreningsstämma skall utöver ärenden enligt §20 punkt 1-7 endast förekomma de ärenden för vilka stämman blivit utlyst och vilka angetts i kallelsen     till stämman. §22 Kallelse till föreningsstämma skall innehålla uppgift om förekommande ärenden och utfärdas genom personlig kallelse till samtliga medlemmar genom utdelning eller utsändning med post senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman. Andra meddelanden till medlemmarna delges genom anslag på lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom brev. §23 Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Innehar flera medlemmar en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Medlem får företrädas av ombud som inte är medlem i föreningen. Ombudet skall förete fullmakt i original och får företräda endast en medlem. Endast medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen är röstberättigad. Fonder §24 Inom föreningen skall bildas följande fonder: –  Fond för yttre underhåll –  Dispositionsfond Avsättning till fond för yttre underhåll skall ske årligen med belopp som första året anges i ekonomisk plan och därefter i underhållsplan enligt §14. Det överskott som kan uppstå på föreningens verksamhet skall avsättas till dispositionsfonden. Upplösning och likvidation §25 Vid föreningens upplösning skall behållna tillgångar tillfalla medlemmarna i förhållande till insatserna. Övrigt §26 I sådant som inte framgår av dessa stadgar gäller bostadsrättslagen (1991:614).   __________________________________________________________________   Ovanstående stadgar har antagits vid två extra föreningsstämmor 2015-03-12 och 2015-04-16.