top of page

Skölj inte matfettet / Don't rinse greaseSKÖLJ INTE MATFETTET

I senaste numret av Hållbart Stockholm pratas om en ovana som förekommer i många hushåll - Att skölja ner oljan och matfettet med diskvattnet ner i diskhon.


Problemet är fett lägger sig i avloppets ledningar och bildar cement-hårda beläggningar som stoppar upp och orsakar kostsamma problem. Ta istället hushållspapper och torka ur det svalnade fettet från köksredskapet innan du diskar. Sedan lägger du pappret i matavfallspåsen.


Kvarbliven olja kan du hälla i en pet-flaska som du slänger i hushållssoporna eller lämnar in på en miljöstation med en klisterlapp utanpå om att det är olja inuti.


Det är såhär som våra rör och avlopp förblir användbara en lång tid framöver!

- Varma hälsningar från Styrelsen


DON'T RINSE THE COOKING GREASE

The latest issue of Hållbart Stockholm talks about a habit that occurs in many households - Rinsing the oil and cooking fat with the dish water down in the sink.


The problem is grease settles in the sewer pipes and forms cement-hard coatings that cause costly problems. Instead, take kitchen paper and wipe off the cooled grease from the kitchen utensils before washing dishes. Then put the paper in the food waste bag.


Remaining oil can be poured into a pet bottle that you throw in the food waste bin or hand in at an environmental station with a sticker on the outside stating that there is oil inside.


This is how our pipes and drains will remain useful for a long time to come.

- Warm greetings from the Board of Members

bottom of page